Contributors (ترتیب تصادفی)

Daniel_jjj

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

KingIP0024

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 1

YasinBasaty

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 5
 • تهیه تصویر: 4

masoudaam_ah

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 5
 • تهیه تصویر: 5

mohamadrajaei

 • تهیه بازی: 6
 • تهیه تصویر: 4
 • تهیه کتابچه: 1
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

YekiAz80MillionMMD

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 2
 • تهیه بازی: 2

پسر شجاع

 • تهیه بازی: 4
 • تهیه تصویر: 4

pejman

 • تهیه بازی: 20
 • تهیه تصویر: 8

Pepe_the_Frog_999

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 14
 • تهیه تصویر: 5
 • نگارش مشخصات: 1

Abbasi

 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 2

mostafare4

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 50
 • تهیه تصویر: 6

Movaghaar_hassan

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 4
 • تهیه تصویر: 4

Behdadgames

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 1

soheilmasterp

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

Iraniandub

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 4
 • تهیه تصویر: 1

apex_seelkadoom

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

ArnikMoarefy

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 3
 • تهیه تصویر: 3
 • تهیه کتابچه: 2

persianzgame

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 9
 • تهیه تصویر: 8

Sunsetman2012

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 10
 • تهیه تصویر: 6
 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 2
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

Mr_Mohammad2002

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 16
 • تهیه تصویر: 16

Behnam12ajeloo

 • تهیه بازی: 1

MneZavotPutnik

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 2
 • تهیه تصویر: 1

hosseinamanolla

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 5
 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه بازی: 4
 • تهیه تصویر: 3
 • تهیه کتابچه: 8
 • تهیه بازی: 6
 • تهیه تصویر: 6
 • تهیه بازی: 20
 • تهیه تصویر: 19
 • نگارش مشخصات: 1

HosseinFd1363

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1

thelastofus36

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

SHERLOCKED3

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 3
 • تهیه تصویر: 2
 • تهیه کتابچه: 1

FrozenCat

 • تهیه بازی: 9
 • تهیه تصویر: 3
 • تهیه کتابچه: 1

Bardia006plus1

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 9
 • تهیه تصویر: 9
 • ادمین گپ @OldPersianGamesChat تلگرام (از ۱۴۰۱/۱۰/۱۷)
 • تهیه بازی: 7
 • تهیه کتابچه: 2
 • تهیه تصویر: 7
 • تهیه بازی: 7
 • تهیه تصویر: 4
 • تهیه بازی: 4
 • تهیه تصویر: 4
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه بازی: 45
 • نگارش مشخصات: 1204
 • تهیه تصویر: 164
 • مهندسی معکوس: 1
 • تهیه کتابچه: 2
 • تأسیس Old Persian Games (در ۱۳۹۹/۰۱/۲۰) و مدیریت آن
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

amirhossein_aloneboy

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 7
 • تهیه تصویر: 7

mrwinner78

[تلگرام]
 • تهیه تصویر: 5
 • تهیه بازی: 4
 • تهیه کتابچه: 52
 • تهیه تصویر: 369
 • نگارش مشخصات: 288
 • تهیه بازی: 212
 • پاسخگویی به مراجعین (از ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ تا ۱۴۰۱/۰۶/۰۷)
 • مدیریت Old Persian Games (از ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۳)

ArpHanz

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه تصویر: 9
 • تهیه بازی: 6
 • نگارش مشخصات: 2
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

MicroElectronicPlus

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 8
 • تهیه تصویر: 7
 • تهیه کتابچه: 1

ParoosAdmin

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 115
 • تهیه تصویر: 59
 • نگارش مشخصات: 1
 • تهیه بازی: 6
 • تهیه تصویر: 6

Mohammadbagher

 • تهیه کتابچه: 1
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

MiladGharebaghi

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 2
 • تهیه کتابچه: 1
 • تهیه بازی: 1

Hamidreza_764

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 5
 • تهیه تصویر: 5
 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 9
 • تهیه اثر: 8
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

RezaEskandari91

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه بازی: 53
 • تهیه تصویر: 56
 • نگارش مشخصات: 1
 • ادمین گپ @OldPersianGamesChat تلگرام (از ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۹)
 • تهیه اثر: 1

alirezaw_ken2

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 2
 • تهیه بازی: 1

sourrena_l2

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه بازی: 5
 • تهیه تصویر: 5

thehosseinxo

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 5
 • تهیه تصویر: 6
 • نگارش مشخصات: 1

MohammadaminKazmi

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1

Amirabbas6290

[تلگرام]
 • تهیه تصویر: 1

godof_warr

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 2
 • تهیه بازی: 19
 • تهیه تصویر: 20
 • نگارش مشخصات: 1
 • ادمین گپ @OldPersianGamesChat تلگرام (از ۱۴۰۱/۱۰/۱۱)

amirzarenezhad

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه بازی: 5
 • تهیه تصویر: 5
 • نگارش مشخصات: 18
 • مدیریت لیست بازی‌های گمشده
 • تهیه بازی: 3
 • تهیه تصویر: 3
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

seyedmahdivali

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

Aammiirr5732

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 7
 • تهیه تصویر: 7
 • ادمین گپ @OldPersianGamesChat تلگرام (از ۱۴۰۲/۰۲/۲۹)
 • نگارش مشخصات: 1
 • تهیه بازی: 13
 • تهیه تصویر: 12
 • نگارش مشخصات: 3
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

DanialKingShark

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

Alireza.sh

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه بازی: 2
 • تهیه بازی: 3
 • تهیه تصویر: 5

Saeid_gm66

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 17
 • تهیه تصویر: 14
 • تهیه کتابچه: 1
 • نگارش مشخصات: 6

korosh_darabi

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 11
 • تهیه تصویر: 10
 • تهیه کتابچه: 5
 • تهیه بازی: 67
 • تهیه تصویر: 58
 • تهیه کتابچه: 5
 • نگارش مشخصات: 2
 • ادمین گپ @OldPersianGamesChat تلگرام (از ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰)

Sepehr_Gamer

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • نگارش مشخصات: 1
 • تهیه بازی: 4
 • تهیه تصویر: 4
 • تهیه کتابچه: 6
 • تهیه تصویر: 24
 • تهیه بازی: 21
 • نگارش مشخصات: 8
 • بنیانگذاری گروه «نسخه‌ی فارسی» در (۱۳۹۸/۱۰/۳۰) و مدیریت آن
 • پاسخگویی به مراجعین (در زمان‌های مختلف)

amirrezalkp

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

TechCafeTv

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 2
 • نگارش مشخصات: 1
 • تهیه بازی: 5
 • تهیه تصویر: 4
 • تهیه بازی: 1

GladiatorII

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه کتابچه: 1
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • پیگیری و تهیه کتاب های لوحه خانه
 • تهیه بازی: 9
 • تهیه تصویر: 10
 • نگارش مشخصات: 5
 • تهیه بازی: 59
 • تهیه تصویر: 57
 • نگارش مشخصات: 3

EVIL_killler

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 2
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

HamoonYaro

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

Alirezamohamadian77

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

Sepehr_Saeedi_2001

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 69
 • تهیه تصویر: 67
 • تهیه کتابچه: 2
 • نگارش مشخصات: 32

RezaTofani

 • تهیه بازی: 8
 • تهیه تصویر: 8
 • تهیه تصویر: 216
 • تهیه کتابچه: 18
 • تهیه بازی: 25
 • نگارش مشخصات: 4
 • طراحی الگوی نگارش کپشن‌ها
 • طراحی لوگوی Old Persian Games
 • تهیه بازی: 4
 • تهیه تصویر: 4
 • تهیه بازی: 8
 • تهیه تصویر: 8

Vendorsilver

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 9
 • تهیه تصویر: 6

Mahdi_Jafarzadeh

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 72
 • تهیه تصویر: 50
 • تهیه کتابچه: 1
 • نگارش مشخصات: 3

Misterposter79

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه کتابچه: 1
 • تهیه کتابچه: 7
 • اهدای دامنه‌ی oldpersiangames.org
 • تهیه بازی: 10
 • تهیه تصویر: 10
 • نگارش مشخصات: 6
 • تهیه کتابچه: 13

Ali_Parsakhoo

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 6
 • تهیه تصویر: 4

mobin_jahani99001

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

alikarimi0870

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 6
 • + مشارکت در تهیه‌ی ۷۰ بازی دیگر

Khosro1717

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 4
 • تهیه تصویر: 3

mohammadn

 • تهیه بازی: 14
 • تهیه بازی: 3
 • تهیه تصویر: 3
 • تهیه بازی: 1

integerman

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 4
 • تهیه تصویر: 1

LASTOFASS

 • مهندسی معکوس: 1

Behnam

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه بازی: 5
 • تهیه تصویر: 5

Catlingmsh2002

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 9
 • تهیه تصویر: 13
 • نگارش مشخصات: 1
 • تهیه بازی: 3
 • تهیه تصویر: 3

CyberDemon

 • مهندسی معکوس: 10
 • تهیه بازی: 1

hajiamir256

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 6
 • تهیه تصویر: 6

iran_grandgamer

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

soroush_j

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1