مشارکت‌کنندگان (ترتیب تصادفی)

mobin_jahani99001

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

ArpHanz

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

Iraniandub

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 4
 • تهیه تصویر: 1

persianzgame

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 9
 • تهیه تصویر: 8
 • تهیه بازی: 4
 • تهیه تصویر: 4
 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 2

TechCafeTv

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 2
 • نگارش مشخصات: 1
 • تهیه بازی: 5
 • تهیه تصویر: 5
 • نگارش مشخصات: 20
 • مدیریت لیست بازی‌های گمشده
 • تهیه کتابچه: 8
 • تهیه بازی: 6
 • تهیه تصویر: 6

hajiamir256

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 6
 • تهیه تصویر: 6

pejman

 • تهیه بازی: 20
 • تهیه تصویر: 8

KingIP0024

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 1

Pepe_the_Frog_999

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 14
 • تهیه تصویر: 5
 • نگارش مشخصات: 1
 • تهیه بازی: 59
 • تهیه تصویر: 57
 • نگارش مشخصات: 3

Aammiirr5732

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 7
 • تهیه تصویر: 7
 • ادمین گپ @OldPersianGamesChat تلگرام (از ۱۴۰۲/۰۲/۲۹)
 • نگارش مشخصات: 1

thehosseinxo

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 5
 • تهیه تصویر: 6
 • نگارش مشخصات: 1

Khosro1717

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 4
 • تهیه تصویر: 3
 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 2
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه بازی: 53
 • تهیه تصویر: 56
 • نگارش مشخصات: 1
 • ادمین گپ @OldPersianGamesChat تلگرام (از ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۹)
 • تهیه اثر: 1

Mohammadbagher

 • تهیه کتابچه: 1

MiladGharebaghi

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 2
 • تهیه کتابچه: 1
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

sourrena_l2

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

alikarimi0870

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 6
 • + مشارکت در تهیه‌ی ۷۰ بازی دیگر
 • تهیه بازی: 6
 • تهیه تصویر: 6

Movaghaar_hassan

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 4
 • تهیه تصویر: 4
 • تهیه بازی: 4
 • تهیه تصویر: 4
 • تهیه بازی: 5
 • تهیه تصویر: 5
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

Catlingmsh2002

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 9
 • تهیه تصویر: 13
 • نگارش مشخصات: 1
 • تهیه بازی: 1

پسر شجاع

 • تهیه بازی: 4
 • تهیه تصویر: 4

Behnam12ajeloo

 • تهیه بازی: 1

Saeid_gm66

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 17
 • تهیه تصویر: 14
 • تهیه کتابچه: 1
 • نگارش مشخصات: 6
 • تهیه بازی: 1

HosseinFd1363

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 9
 • تهیه اثر: 8
 • تهیه تصویر: 216
 • تهیه کتابچه: 18
 • تهیه بازی: 25
 • نگارش مشخصات: 4
 • طراحی الگوی نگارش کپشن‌ها
 • طراحی لوگوی Old Persian Games

integerman

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 4
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

Mahdi_Jafarzadeh

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 73
 • تهیه تصویر: 51
 • تهیه کتابچه: 1
 • نگارش مشخصات: 3
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه بازی: 4
 • تهیه تصویر: 3

Vendorsilver

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 9
 • تهیه تصویر: 6

EVIL_killler

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 2
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه بازی: 7
 • تهیه تصویر: 4

Hamidreza_764

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 5
 • تهیه تصویر: 5
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

mohammadn

 • تهیه بازی: 14

GladiatorII

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه کتابچه: 1
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه کتابچه: 52
 • تهیه تصویر: 370
 • نگارش مشخصات: 289
 • تهیه بازی: 212
 • پاسخگویی به مراجعین (از ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ تا ۱۴۰۱/۰۶/۰۷)
 • مدیریت Old Persian Games (از ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۳)
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

ArnikMoarefy

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 3
 • تهیه تصویر: 3
 • تهیه کتابچه: 2

DanialKingShark

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

MneZavotPutnik

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1

HamoonYaro

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

amirzarenezhad

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

Bardia006plus1

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 9
 • تهیه تصویر: 9
 • ادمین گپ @OldPersianGamesChat تلگرام (از ۱۴۰۱/۱۰/۱۷)

mostafare4

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 50
 • تهیه تصویر: 6
 • تهیه بازی: 67
 • تهیه تصویر: 58
 • تهیه کتابچه: 5
 • نگارش مشخصات: 2
 • ادمین گپ @OldPersianGamesChat تلگرام (از ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰)
 • تهیه بازی: 3
 • تهیه تصویر: 3
 • تهیه بازی: 3
 • تهیه تصویر: 3
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

CyberDemon

 • مهندسی معکوس: 10
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

SHERLOCKED3

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 3
 • تهیه تصویر: 2
 • تهیه کتابچه: 1

seyedmahdivali

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

thelastofus36

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

mrwinner78

[تلگرام]
 • تهیه تصویر: 5
 • تهیه بازی: 4

amirrezalkp

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه کتابچه: 6
 • تهیه تصویر: 24
 • تهیه بازی: 21
 • نگارش مشخصات: 8
 • بنیانگذاری گروه «نسخه‌ی فارسی» در (۱۳۹۸/۱۰/۳۰) و مدیریت آن
 • پاسخگویی به مراجعین (در زمان‌های مختلف)
 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 1

soheilmasterp

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

ParoosAdmin

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 115
 • تهیه تصویر: 59
 • نگارش مشخصات: 1
 • تهیه بازی: 3
 • تهیه تصویر: 3
 • تهیه بازی: 5
 • تهیه تصویر: 5
 • تهیه بازی: 10
 • تهیه تصویر: 10
 • نگارش مشخصات: 6
 • تهیه کتابچه: 13
 • تهیه بازی: 13
 • تهیه تصویر: 12
 • نگارش مشخصات: 3
 • تهیه بازی: 20
 • تهیه تصویر: 19
 • نگارش مشخصات: 1

Abbasi

 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 2

hosseinamanolla

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 5
 • تهیه بازی: 7
 • تهیه کتابچه: 2
 • تهیه تصویر: 7
 • تهیه بازی: 5
 • تهیه تصویر: 4

Ali_Parsakhoo

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 6
 • تهیه تصویر: 4

apex_seelkadoom

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه بازی: 7
 • تهیه تصویر: 7
 • تهیه کتابچه: 7
 • اهدای دامنه‌ی oldpersiangames.org

iran_grandgamer

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه بازی: 19
 • تهیه تصویر: 20
 • نگارش مشخصات: 1
 • ادمین گپ @OldPersianGamesChat تلگرام (از ۱۴۰۱/۱۰/۱۱)

mohamadrajaei

 • تهیه بازی: 6
 • تهیه تصویر: 4
 • تهیه کتابچه: 1

Misterposter79

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه کتابچه: 1
 • تهیه بازی: 3
 • تهیه تصویر: 5
 • تهیه بازی: 8
 • تهیه تصویر: 8

alirezaw_ken2

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 2
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

RezaEskandari91

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه بازی: 45
 • نگارش مشخصات: 1221
 • تهیه تصویر: 164
 • مهندسی معکوس: 1
 • تهیه کتابچه: 2
 • تأسیس Old Persian Games (در ۱۳۹۹/۰۱/۲۰) و مدیریت آن
 • تهیه تصویر: 9
 • تهیه بازی: 6
 • نگارش مشخصات: 2

Alirezamohamadian77

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

korosh_darabi

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 11
 • تهیه تصویر: 10
 • تهیه کتابچه: 5

Behnam

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

Sepehr_Gamer

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • نگارش مشخصات: 1

Sepehr_Saeedi_2001

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 70
 • تهیه تصویر: 68
 • تهیه کتابچه: 2
 • نگارش مشخصات: 33
 • تهیه بازی: 1

soroush_j

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

amirhossein_aloneboy

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 7
 • تهیه تصویر: 7
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

MicroElectronicPlus

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 8
 • تهیه تصویر: 7
 • تهیه کتابچه: 1

RezaTofani

 • تهیه بازی: 8
 • تهیه تصویر: 8

YasinBasaty

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 5
 • تهیه تصویر: 4

YekiAz80MillionMMD

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 2

godof_warr

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 2

Amirabbas6290

[تلگرام]
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه بازی: 2

Behdadgames

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

Daniel_jjj

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

MohammadaminKazmi

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 1
 • پیگیری و تهیه کتاب های لوحه خانه
 • تهیه بازی: 20
 • تهیه تصویر: 21
 • نگارش مشخصات: 16
 • ویرایش تصویر: 2
 • تهیه بازی: 1

Sunsetman2012

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 10
 • تهیه تصویر: 6

LASTOFASS

 • مهندسی معکوس: 1

Alireza.sh

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

FrozenCat

 • تهیه بازی: 9
 • تهیه تصویر: 3
 • تهیه کتابچه: 1

masoudaam_ah

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 5
 • تهیه تصویر: 5

Mr_Mohammad2002

[تلگرام]
 • تهیه بازی: 16
 • تهیه تصویر: 16
 • تهیه بازی: 2

آرشیو این وبگاه از فایل‌های ارسالی بازدیدکنندگان جمع‌آوری شده است.

شما هم می‌توانید کمک کنید